SÆT DIT EGET PRÆG

vi modtager gerne tryksager, du selv har designet og opsat.

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelig del
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og BB Offset, i det omfang, de ikke ragives ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. Tilbud og aftale
1.1 Tilbud er bindende for BB Offset i 3 mdr. fra tilbudets dato at regne.
1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af BB Offset.
1.3 Har bestilleren anmodet BB Offset om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er BB Offset berettiget til at få dette arbejde betalt.
1.4 Tilbudet er betinget af, at:

 • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet.

 • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet.

 • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til BB Offsets afgivne tilbud.


2. Pris
2.1 Alle priser er ekskl. moms.
2.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er BB Offset berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.3 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.
2.4 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. BB Offset forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
2.5 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er BB Offset berettiget til at kræve betaling for:
 • Ekstraarbejde som følger af at det grundmateriale, bestilleren har givet BB Offset, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

 • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

 • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.

 • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

 • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.

 • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.


3. Levering
3.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
 • Bestillerens handling eller undladelse.

 • De i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder.

3.2 Ved disse forsinkelser har BB Offset ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
3.3 Hvis en begivenhed som overstående bevirker, at opfyldelse af BB Offsets leveringsforpligtelser fordyres, er BB Offset forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af BB Offsets beregnede merpris.
3.4 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer BB Offset leveringstidspunktet.

4. Betaling
4.1 Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.
4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med BB Offsets til enhver tid gældende rente.
4.3 På BB Offsets anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.
4.4 Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er BB Offset forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.
5.1 Ophavsretten til de af BB Offset udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, orginalmateriale m.m. tilhører BB Offset og må ikke uden BB Offsets godkendelse overlades til tredjemand.
5.2 Hvad BB Offset har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er BB Offsets ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
5.3 Det i pkt. 5.2 omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

6. Forsinkelse
6.1 Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.1 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler
7.1 BB Offset har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
7.2 Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
7.3 BB Offset har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end BB Offset, har BB Offset ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af
aftalte oplag, dog højst svarende til materiale BB Offsets leveringsbetingelser.
7.4 Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. BB Offset er berettiget til at afhjælpe en
mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
7.5 BB Offset hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.
7.6 BB Offset er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet BB Offset nøjagtig instruktion om disses placering.
7.7 BB Offset giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

8. Ansvar
8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har BB Offset intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
 • Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

 • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.

 • I øvrigt enhver omstændighed som BB Offset ikke er herre over, såsom forsinkelse hos fragtfirma, brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør. uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1 omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til under BB Offsets forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
8.3 BB Offset hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4, i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
8.4 BB Offset er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af
skadelidte i overensstemmelse hermed.
BB Offset er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter.
BB Offset er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra BB Offsets side er handlet med grov uagtsomhed.
BB Offset hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.
I tilfælde af at BB Offset i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for BB Offsets ansvar, er bestilleren pligtig til at holde BB Offset skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
8.5 BB Offset har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder
formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
Pådrager BB Offset sig ansvaret over for tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren BB Offset skadesløs for et sådant ansvar.
8.6 BB Offset har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.lign., som ikke er BB Offsets, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder BB Offset har udført.
BB Offset er dog ansvarlig, såfremt der godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af BB Offset eller vore folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.
8.7 Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar ved trykningens begyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer o. lign., kan BB Offset ikke gøres ansvarlig for deraf følgende tab, men er alene pligtig at levere nye, rettede trykforme.

9. Underleverandører
9.1 BB Offset er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

10. Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde
10.1 Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

11. Købeloven
11.1 Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Hent salgs- og leveringsbetingelserne som PDF her

med posten

BB OFFSET
P.O. Pedersensvej 26
8200 Århus N

På løbehjul

gennem kabel

Tlf. 86 68 23 88
bboffset@bboffset.dk

Lyst til kaffe?

har du en grafisk opgave
der skal løses, så
giver vi kaffen.